Dezvoltare proprie Timp liber

Engleza: 100 de cuvinte pentru îmbogățirea vocabularului

Sunt cuvinte pe care le folosim rar sau pe care le poți auzi de la o persoană care vobește fluent limba engleză. Vedeți mai jos o listă de cuvinte care vă vor face vocabularul mult mai bogat. Unele sunt asemănătoare cuvintelor românești, doar că au o scriere și o pronunțare diferită.

A

to abhor
[ăb-hôr′]

a detesta, a urî, a nu putea suferi

acquiesce
[ăk′wē-ĕs′]

a încuviința, a cădea de acord, a ceda

alacrity
[ə-lăk′rĭ-tē]

sprinteneală, vivacitate, zburdălnicie

to appease
[ə-pēz′]

a liniști pe cineva

arcane
[är-kān′]

ascuns, tainic

avarice
[ăv′ə-rĭs]

avar, lacom

B

brazen
[brā′zən]

obraznic

brusque
[brŭsk]

brusc

C

to cajole
[kə-jōl′]

a ademeni, a amăgi, a se linguşi

callous
[kăl′əs]

nemilos, aspru

candor
[kăn′dər]

sinceritate, nevinovăție, candoare

to chide
[chīd]

a certa, a mustra, a ocărî

circumspect
[sûr′kəm-spĕkt′]

precaut, prudent, rezervat, circumspect

to coerce
[kō-ûrs′]

a constrânge, a obliga, a sili, a intimida

coherent
[kō-hîr′ənt]

coerent, corect, logic, ordonat, armonios

complacency
[kəm-plā′sən-sē]

mulţumire de sine, complacere

confidant
[kŏn′fĭ-dănt′]

confident, intim, tainic

to connive
[kə-nīv′]

a încuviinţa, a trece cu vederea, a complota, a conspira

D

debacle
[dĭ-bä′kəl]

dezastru, fiasco

to debase
[dĭ-bās′]

a altera, a falsifica, a înjosi, a degrada

to decry
[dĭ-krī′]

a condamna, a critica

deferential
[dĕf′ə-rĕn′shəl]

deferent, respectuos

demure
[dĭ-myo͝or′]

modest, rezervat

to deride
[dĭ-rīd′]

a lua în derâdere, a lua în bătaie de joc, a râde de

diligent
[dĭl′ə-jənt]

diligent, harnic, sârguincios, zelos

to disown
[dĭs-ōn′]

a dezmoşteni, a nu recunoaşte, a renega, a nega, a contesta ceva, a dezminți, a se lepăda de cineva sau de ceva, a nu recunoaște ca fiind al său, a abjura

E

elated
[ĭ-lā′tĭd]

entuziasmat, încurajat, înveselit

eloquent
[ĕl′ə-kwənt]

elocvent, plin de înțeles, grăitor, demonstrativ, expresiv, semnificativ

to embezzle
[ĕm-bĕz′əl]

a delapida, a sustrage, a fura bani sau alte bunuri din avutul statului

empathy
[ĕm′pə-thē]

empatie; formă de intuire a realității prin identificare afectivă; tendință a receptorului de a trăi afectiv, prin transpunere simpatetică, viața eroilor din opere literare, filme etc.

endeavour
[ĕn-dĕv′ər]

efort, strădanie

enmity
[ĕn′mĭ-tē]

duşmănie, ostilitate, ură, vrăjmăşie

erudite
[ĕr′yə-dīt′]

erudit, învățat, savant

to extol
[ĭk-stōl′]

a glorifica, a lăuda, a ridica în slăvi

F

fabricate
[făb′rĭ-kāt′]

a produce, a fabrica, a născoci, a inventa, a falsifica

feral
[fîr′əl]

sălbatic, nedomesticit, feroce

flabbergasted
[flăb′ər-găst′id]

uluit, zăpăcit

to forsake
[fôr-sāk′]

a lepăda, a lăsa la nevoie, a renunţa la, a părăsi

fractious
[frăk′shəs]

arţăgos, morocănos, ursuz

furtive
[fûr′tĭv]

ascuns, secret

G

gluttony
[glŭt′n-ē]

ghiftuire, îndopare

gratuitous
[grə-to͞o′ĭ-təs]

gratuit, nejustificat

H

haughty
[hô′tē]

înfumurat, arogant, semeţ, trufaş

hypocrisy
[hĭ-pŏk′rĭ-sē]

făţărnicie, ipocrizie, prefăcătorie

I

implacable
[ĭm-plăk′ə-bəl]

implacabil, care nu poate fi înduplecat, atenuat, îmblânzit; neîndurător, inexorabil

impudent
[ĭm′pyə-dənt]

impudent, neruşinat, obraznic

incautious
[ĭn-kô′shəs]

imprudent, nechibzuit

incisive
[ĭn-sī′sĭv]

incisiv, sarcastic, tăios

indolent
[ĭn′də-lənt]

indolent, nepăsător, molatic

inept
[ĭn-ĕpt′]

stupid, nătâng

infamy
[ĭn′fə-mē]

infamie, mişelie, ticăloşie

to inhibit
[ĭn-hĭb′ĭt]

a inhiba, a opri, a paraliza

innate
[ĭ-nāt′]

congenital, înnăscut

insular
[ĭn′sə-lər]

insular, izolat, mărginit, care se află pe o insulă

intrepid
[ĭn-trĕp′ĭd]

îndrăzneţ, întreprinzător

inveterate
[ĭn-vĕt′ər-ĭt]

inveterat, înrădăcinat, înrăit

J

jubilant
[jo͞o′bə-lənt]

jubilând, triumfător

L

lithe
[līth]

suplu, mlădios, sprinten

lurid
[lo͝or′ĭd]

ademenitor, strălucitor

M

maverick
[măv′ər-ĭk, măv′rĭk]

hoinar, rătăcitor

maxim
[măk′sĭm]

aforism, maximă

meticulous
[mĭ-tĭk′yə-ləs]

meticulos, minuţios

modicum
[mŏd′ĭ-kəm]

cantitate redusă, bucăţică

morose
[mə-rōs′, mô-rōs′]

morocănos, posomorât, sumbru, ursuz

N

nadir
[nā′dər, na-dîr′]

nadir (punct de pe bolta cerească, opus zenitului, situat la intersecția verticalei locului cu emisfera cerească inferioară), limită inferioară

O

obvious
[ŏb′vē-əs]

aparent, evident

oblivious
[ə-blĭv′ē-əs]

care provoacă uitarea, neatent, uituc

obsequious
[ŏb-sē′kwē-əs, əb-sē′kwē-əs]

funeralii, servil, slugarnic

obtuse
[ŏb-to͞os′]

mărginit, obtuz, redus

P

penchant
[pĕn′chənt]

înclinaţie, slăbiciune

perusal
[pə-ro͞oz′]

examinare, lectură atentă

picturesque
[pĭk′chə-rĕsk′]

pitoresc, colorat, original

plethora
[plĕth′ər-ə]

supraabundenţă, congestie

predilection
[prĕd′l-ĕk′shən]

predilecţie, înclinaţie

Q

quaint
[kwānt]

bizar, ciudat, nostim

R

rash
[răsh]

grăbit, nesăbuit, pripit

to refurbish
[rē-fûr′bĭsh]

a renova, a înnoi, a împrospăta

to repudiate
[rĭ-pyo͞o′dē-āt′]

a repudia, a renega, a respinge

rife
[rīf]

numeros, răspândit, abundență

serendipity
[sĕr′ən-dĭp′ĭ-tē]

abilitatea de a face descoperiri neașteptate, situația și faptul unei astfel de descoperiri

staid
[stād]

constant, cumpătat, neschimbat, liniştit

superfluous
[so͝o-pûr′flo͞o-əs]

de prisos, inutil, superfluu

sycophant
[sĭk′ə-fənt]

sicofant, denunțător, delator, clevetitor, linguşitor, parazit

T

taciturn
[tăs′ĭ-tûrn′]

taciturn, care vorbește puțin, tăcut din fire, închis în sine, posac

truculent
[trŭk′yə-lənt]

agresiv, feroce

U

umbrage
[ŭm′brĭj]

obidă, jignire

V

venerable
[vĕn′ər-ə-bəl]

onorabil, respectabil, venerabil

to vex
[vĕks]

a vexa, a irita, a necăji, a ofensa, a plictisi, a supăra

vociferous
[vō-sĭf′ər-əs]

vociferant, cu gura mare, zgomotos

W

to wanton
[wŏn′tən]

a huzuri, a risipi nesăbuit, a-şi pierde vremea, a pierde vremea

Lăsați un comentariu